مزایده فروش 302 متر مرمریت سفید ازنا

نوشته شده توسط : در : 1397/3/3 8:0 (267 نمایش)

به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی ۹۶۰۴۸۱ مطروحه در اجرای احکام شعبه اول حقوقی ازنا میران ۳۰۲ متر مربع سنگ ساختمانی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای محکوم له ( آقای فریدون عبدی) با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

1- نام مالک شرکت آریا سنگ جام.

۲- با عنایت به اینکه مزایده در نوبت دوم برگزار میگردد در اجرای بخش اخیر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی خودرو موصوف به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

٣- اموال مورد مزایده در شرکت آریا سنگ جام واقع در شهرک صنعتی ازنا می باشد.

۴-حسب نظریه کارشناس دادگستری سنگهای مورد مزایده عبارتند از : میزان ۳۰۲ متر مربع ( به تعداد ۸۴۰ قطعه ۶۰*۶۰) سنگ مرمریت سفید درجه ۲ ازنا.

۵- برنده مزایده در راستای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقدا به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

۶- پرداخت بدهی های معوقه اعم از مالیاتی و عوارض شهرداری خلافی راهنمایی و رانندگی در صورتیکه خودرو مورد مزایده دارای بدیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک وکلیه هزینه های نقل و انتقال و صدور سند مطابق عرف محل می باشد.

 ۷- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده ۱۳۴ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار (برنده مزایده) منتقل خواهد شد.

۸- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت ۵ روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از خودرو موصوف بازدید نمایند.

۹- زمان مزایده روز چهارشنبه مورخه 97/3/9 ساعت ۱۰ الى ۱۲ در مکان مزایده اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری ازنا می باشد. م الف ۱۵۹۰۳

محمود کبیری - اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا

 

 

 

 

کلیدواژه ها: