مزایده فروش 535 متر تراورتن عباس آباد به ارزش 27 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/1 9:53 (277 نمایش)

 در پرونده ۹۶۱۴۲۱ اجرا آقای احمدرضا امیرخانی محکوم به پرداخت281/839/186  ریال در حق محکوم له مصطفى باقری و مبلغ 14/091/959 ریال بابت نیم عشر اجرا صادر شده است در قبال طلب محكوم له یک سری اموال از محكوم عليه توقیف گردیده است که مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است: مشخصات مال توقیفی: سنگ پلاک طولی به مقدار ۵۳۵ مترمربع از نوع تراورتن عباس آباد مرغوب از قرار هر متر مربع 500/000 ریال به قیمت 267/500/000  ریال برآورد شده است نظریه طبق قانون ابلاغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایده را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: سه شنبه 137/3/8 ساعت ۱۱ صبح ، محل بازدید:خمینی شهر خوشاب بعد از تالار الماس سنگ بری پیام کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در خواست کتبی خود را ظرف ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و الا ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر - طاهرپور م/لف: ۶۱۴ 

 

 

 

کلیدواژه ها: