مزایده فروش دو دسته سنگ تراورتن کرم و شکلاتی به ارزش 119 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/30 21:25 (236 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 4/960033 این اجراء و نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر له میلاد عزیزی مهر و علیه منصور عطارد محكوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ  1/052/450/000ریال در حق محکوم له و مبلغ  52/622/000 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال منقول شامل سنگ های ساختمانی بشرح ذیل از سوی این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرراست در مورخ 97/3/8از ساعت ۱۱ الى ۱۲ در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از مبلغ 1/190/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده في المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبين به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطلاع این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: دپوی سنگ های تراورتن در دو مکان جداگانه یکی در محوطه روباز سنگ فروشی و دیگر در محوطه مسقف سنگ بری اقدامات لازم از جمله مترو برآورد حجمی و سطحی از سنگ های کرم و شکلاتی بعمل آمده و برخی فاکتورهای هویت دهنده سنگ ها مقایسه های متعارف نیز پذیرفت، لازم به ذکر است که ابعاد موجود سنگ ها از قرار عرض ۴۰Cm و طول ۴۵۰۰m در بیش از ۱۲ ردیف که متوسط سنگ های برش خورده حدود ۲ متر میباشد.نظریه کارشناسی: باتوجه به توضیحات فوق الذکر و ابعاد و اندازه و مساحت و کیفیت سنگ های تراورتن کرم رنگ و شکلاتی و درصد تخلخل و پوکه بتونه کاری های خلل و خرج سنگ های از نوه رزینی و درصد صیقلی بودن سطوح اصلی سنگ ها مذکور ارزش عادلانه دو قسمت سنگ های تراورتن یکی در حدود ۴۰۰ (چهارصد) مترمربع از نوع شکلاتی و دیگری در حدود ۱۴۰۰ (یک هزار و چهارصد) متر مربع کرم رنگ در اردیبهشت ماه ۹۶ و لحاظ نمودن دیگر جميع جهات موثر در قضیه ارزیابی اینگونه مواد و مصالح و فرآورده های ساختمانی، مبلغ یک میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال معادل 1/190/000/000(یکصد و نوزده میلیون) تومان متر برآورد ریال می گردد. در پایان خواهشمند است دستور لازم در خصوص پرداخت دستمزد کارشناس مطابق تعرفه مصوب برابر (980/000 تومان) صادر فرمائید. آدرس سنگ های توقیف شده جهت بازدید: جاده شهریار - سه راه انبار نفت - بعد از پل بصیرت - سنگ فروشی عطارد /م /الف ۳۱۵۸

دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس - کولیوند

 

 

کلیدواژه ها: