مزایده فروش سنگ تراورتن کرم به ارزش 4 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/29 8:59 (310 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۶۲۵۴۳ صادره از شعبه ۲ شورای حل اختلاف فردیس له کریم کریمی با وکالت مریم سلگی و عليه محسن شریفی محكوم عليه محکوم است جمعا به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 97/3/8 از ساعت ۸ الی 8/30صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان فردیس بفروش برسد مزایده از قیمت 40/000/000 ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی( تضمین شده) في المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف ۷ روز قبل از مزایده بدفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند. اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: سنگ های تراورتن مذکور دارای طول متغیر از نیم متر تا سانتی متر و عرض ۴۰ سانتی متر و ضخامت های يک و یک و یک نیم سانتی متر می باشند غالب سنگ ها از نظر رنگ دارای رنگ زمینه کرم و لکه های قهوه ای تیره می باشند ولی تنوع رنگ نیز در سنگ ها مشاهده می شود سطح سنگ ها از نظر جلا و درخشندگی متغییر بوده بعضی دارای جلای خوب و برخی نیز دارای جلای متوسط بد و یا مات می باشند و حتی در بعضی از سنگ ها پرداخت سنگ با بتونه کاری انجام شده است غالب سنگ های موجود دارای تخلخل زیاد بوده و در بعضی از سنگ ها ناهمگونی دریافت لب بریدگی و شکستگی مشاهده می شود تحلیل مرغوبیت سنگ های تراورتن از نظر مشخصات فیزیکی و مکانیکی: به طور کلی سنگ های مذکور از نظر شکل ظاهری ( رنگ، درخشندگی، و همگونی رنگ) نا مرغوب، از نظر ضخامت سنگ( داشتن ضخامت یک سانتی متر) نا مرغوب، از نظر تخلخل زیاد سنگ نامرغوب و از نظر داشتن مقاومت مکانیکی کم سنگ( به دلیل ضخامت کم و تخلخل زیاد سنگ) نامرغوب تشخیص داده می شود به ارزش 40/000/000ریال می باشد.

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان فردیس شکری

 

 

 

کلیدواژه ها: