مزایده فروش دو دسته سنگ تراورتن به ارزش 8 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/28 7:5 (273 نمایش)

در خصوص پرونده کلاسه ۹6۰۷۳۲ موضوع محکومیت داوود قادری حسب نیابت واصله صادره از سوی شعبه شورای حل اختلاف اصفهان به پرداخت ۲۳۳۹۱۱۱۲۸ ریال بابت اصل خواسته در حق محكوم له و همچنین مبلغ ۱۱۱۹۵۵۷۰ ریال بابت نيم عشر دولتی در حق صندوق. نظر به اینکه محكوم عليه سنگ مغازه خود را توسط محكوم له معرفی و توقیف گردیده است و توسط کارشناس منتخب محترم آقای سیروس سلیمان زاد به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است: احتراما در خصوص اجرای قرار کارشناسی موضوع ابلاغیه کارشناسی شماره بایگانی شعبه 96۰۷۳۲ مورخ 96/9/14 آن ریاست محترم موضوع فرار کارشناسی (ارزیابی مجدد) محكوم له آقای حمیدرضا رحیمی با وکالت آقای باقری علیه محكوم عليه آقای داوود قادری که بازدید از محل انبار سنگ پارسیان واقع در محدوده گیلاوند- جاده تهران - فیروزکوه جنب تعویض روغنی پارس نسبت به ارزیابی ۱۳۰ نر سنگ تراورتن از انبار سنگ مذکور مورد نظر بوده است پس از وصول ابلاغیه کارشناسی و هماهنگی های به عمل آمده پس از حضور در شعبه اجرای احکام و مطالعه پرونده و هماهنگی از طرف متقاضی کارشناسی که در این مورد آقای نادری بودند. با فراهم آوردن وسيله اجرای قرار کارشناسی در روز شنبه مورخ 96/9/18 به محل مذکور (انبار سنگ پارسیان) عزیمت نموده و بازدید و معاینه فنی به عمل آمد و براساس بررسی های فنی و همچنین اطلاعات و مستندات به دست آمده از محل انبار سنگ فروشی کارشناسی موردنظر انجام و نتیجه بررسی و نظریه کارشناسی طبق قرار صادره دادگاه محترم به شرح ذیل تقدیم می گردد. نتایج ارزیابی و نظریه کارشناسی ۱۳۰ متر مربع سنگ تراورتن انبار پارسیان: با عنایت به مطالعات و بررسی های فنی در زمان بازدید از موجودی انبار سنگ پارسیان مشخص گردید که سنگ های موجود در انبار ماده معدنی از نوع سنگ تراورتن می باشد و به لحاظ کیفیت و کمیت و خصوصیات آن از نظر درجه بندی مورد بررسی و کنترل قرار گرفت و پس از بررسی سنگ موجود در انبار سنگ فروشی مشخص می باشد که امکان تفکیک و جداسازی سنگ تراورتن موجود بصورت درجه بندی ۱-۲ وجود دارد و با بررسی انجام گرفته معلوم شد که از مجموع ۱۳۰ متر مربع سنگ معرفی شده در انبار سنگ فروشی از این مقدار (۱۳۰ متر مربع موجودی): در حدود هشتاد درصد موجود ۱۰4 متر مربع درجه 1 با قیمت هر متر مربع 645۰۰۰ ریال به مبلغ 6۷۰۸۰۰۰۰ ريال. بیست درصد موجود 26 متر مربع درجه ۲ با قیمت هر متر مربع ۵4۰۰۰۰ ریال به مبلغ 14040000 ریال. تخمین زده می شود و قیمت کل به صورت میانگین (624۰۰۰) ریال محاسبه شده است.

۱- تراورتن درجه ۱ - قیمت واحد متر مربع ریال: 64500- در صد از کل: ۸۰-مقدار موجود: 104 متر مربع - ابعاد: 2*4*4- قیمت میانگین ریال: 645000 ریال 6۷۰۸۰۰۰۰

۲-تراورتن درجه ۲- قیمت واحد متر مربع ریال: ۵4۰۰۰- درصد از کل: 2۰- مقدار موجود: ۲6 متر مربع - ابعاد: 2*4*4- قیمت میانگین ریال: 54000 ریال 14040000 -

جمع کل: ۱۰۰ در صد ۱۳۰ متر مربع ۸۱۱۲۰۰۰۰ ریال- ارزش موجود انبار تراورتن (۱۳۰ متر مربع) معرفی شده با قیمت متوسط 624۰۰۰ ریال. 624۰۰۰ ریال * ۱۳۰ متر مربع برابر با ۸۱۱۲۰۰۰۰ هشتاد و یک میلیون و یکصد و بیست هزار ریال محاسبه و اعلام می گردد.

به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام نموده است. نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست مبلغ ۱۰٪ قیمت پیشنهادی را به حساب ۲۱۷۱۲9۹۰۲۷۰۰6 سپرده دادگستری دماوند واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند. الباقی را حداکثر ظرف یک ماه به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبض های مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذكور ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. وقت مزایده1397/3/5ساعت ۹ صبح تعیین گردید. طالبين جهت کسب اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند.

۲۱۲م. الف/۹۲4 ش مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند - نصیری نیا

 

 

 

کلیدواژه ها: