مزایده فروش 460 تن تراورتن قرمز و 40 تن مرمریت کرم

نوشته شده توسط : در : 1397/2/27 8:49 (270 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۵۸ این اجرای احکام به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۱۰۴۰۰۶۴۴ صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده اصغر امینی فرزند فلک ناز به پرداخت ۶۰۰۰۰۰ ۳۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۹۷۳۱۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و ۱۳۴۱۴۴۰۰ ریال حق الوكاله وکیل بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در حق علی اصغر عباسی فرزند علی اکبر و مبلغ ۱۶۱۸۷۲۷۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور ۲۰ کوپ سنگ مرمریت حدود ۴۶۰ تن سنگ تراورتن قرمز و ۴۵۰ تن سنگ مرمریت کرم معرفی و توقیف توسط کارشناس به مبلغ ۳۶۴۵۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که مصون از اعتراض واقع شده است با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز دوشنبه مورخ 1397/3/3 ساعت ۱۰ صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده ضمن هماهنگی با محکوم علیه ساکن سورمق تالار شب آرزوها نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل ۱۰٪ آنرا في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

۷۷/م. الف - مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده - علیرضا مرادی

 

 

 

کلیدواژه ها: