مزایده فروش 5 ردیف سنگ به ارزش 32 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/23 8:30 (255 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹6۰۳۹۹ محكوم عليه شرکت توسعه و عمران محکوم است به پرداخت مبلغ 236.063.665

 

ردیف

نوع سنگ توقیف شده

متراژ

قیمت هر متر (ریال)

قیمت کل (ریال)

1

سنگ 3۰*3۰ سانتیمتر سبز لجنی

529

220/000

116/380/000

2

سنگ ۴۰*۴۰ سانتیمتر لجنی

8/60

500/000

30/400/000

3

سنگ ۴۰ سانتیمتر طولی لجنی

277/2

350/000

97/020/000

4

سنگ ۴۰ سانتیمتر طولی گل پنبه ای

188

250/000

47/000/000

5

سنگ 40*60 سانتیمتر سبز کاهویی

75/36

400/000

30/144/000

جمع كل: سیصد و بیست میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار ریال

320/944/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال در حق محكوم له محمد حسين شبانی و پرداخت مبلغ 1.500.000 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه و توقیف اموال متعلق به محكوم عليه به شرح جدول که جمعا به مبلغ ۳۲۰9۴۴۰۰۰ ریال کارشناسی شده است و از طريق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 97/3/1از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشهادي في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی -مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

 

کلیدواژه ها: