مزایده فروش 4000 متر تراورتن کرم به ارزش 190 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/22 8:17 (278 نمایش)

در پرونده کلاسه 960427 مطروحه در اجرای احکام مدنی محكوم عليه حسن پناهلو محکوم است به پرداخت مبلغ 2/389/858/420  ریال در حق محکوم له آقای حسن قائدرحمتی و هزینه اجرایی و نظر به اینکه علیرغم ابلاغ اوراق اجرائیه محكوم عليه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به ننموده است و از طرفی از سوی محکوم له اموال بلامعارض محكوم عليه توقیف و از طریق کارشناس ارزیابی شده اینک به لحاظ عدم

وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت اعلامی شروع می شود. اموال منقول متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد في المجلس دریافت می شود در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقيه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده جدید خواهد شد. مضافا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده می شود، قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد. در صورت عدم مشتری مفاد ماده ۱۳۱ از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد. طالبين میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند

اموال مورد مزایده و قیمت: عبارت است از سنگ های تراورتن درجه 2 کرم و شکلاتی همدان به عرض ۴۰ سانتیمتر انبار شده در محل سنگ فروشی با کدهای 118-119-177-175 از قرار هر متر مربع475/000 ریال و کل ارزش 4۰۰۰ مترمربع جمعا برابر با1/900/000/000یال

محل مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی در روز پنجشتيه، تاریخ  27/2/97 ساعت ۱۰ الی ۱۱

اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر - قدیمی

 

 

 

کلیدواژه ها: