مزایده فرووش 148 متر سنگ مرمریت کرم و 130 متر سنگ پله

نوشته شده توسط : در : 1397/2/20 9:19 (267 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه های 930223،930603،950721 الف ج ح موضوع دعوی آقایان 1- هادی خلیلی ۲- محمد ابراهیمی ۲- سید حسین شریعتی فرزند ۱- محمد ۲- اکرم 3- سيد قاسم، محكوم عليه صفر برزگر فرزند محمد محکوم به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال از بابت اقساط اعسار از تاریخ 96/4/21 لغایت 97/1/21 در حق محكوم له ردیف اول، و مبلغ 32/000/000ریال از بابت اقساط اعسار از مورخه 96/4/21 لغایت 97/1/21 در حق محکوم له ردیف دوم ۲- مبلغ 80/000/000 ریال از بابت اقساط اعسار از مورخه 96/3/27 لغایت 97/1/27 در حق محکوم له ردیف سوم و مبلغ نهصد هزار ریال از بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له آقای سید حسین شریعتی و مبلغ 78/500/000 ریال از بابت هزینه نیم عشر اجرایی گردیده است. لذا با عنایت به اینکه نامبرده میزان ۱4۸ مترمربع سنگ مرمریت کرم استخوانی و ۱3۰ مترمربع سنگ پله از همان نوع را در جهت فروش معرفی نموده است، عليهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان سنگ های تعرفه شده ۱4۸ متر مربع به مبلغ 99/160/000 ریال و سنگ پله ۱۳۰ متر مربع به مبلغ 111/800/000جمعا به مبلغ 210/960/000 قیمت گذاری شده است. لذا در اجرای مقررات مواد 144/117/119/122 قانون اجرای احکام حقوقی، ملک مذکور روز چهارشنبه مورخه 97/3/9 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل دادگستری شهرستان ارسنجان پس از چاپ این آگهی در یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (تماشا) از طریق مزایده به فروش می رسد که متقاضیان می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از وقت مزایده ملک مذکور را طبق آدرس فوق ملاحظه نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال مذکور متعلق به شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است. بهای پیشنهادی می بایست ظرف مدت ده روز پرداخت گردد که در این صورت طبق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده می بایست ده درصد بهاء را في المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید، در صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بهاء پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت بضبط خواهد شد. ضمنا محكوم له نیز می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.

۴۲۲۷/ م.الف - مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان ارسنجان - نعمت الهی

 

 

کلیدواژه ها: