مزایده فروش 25 عدد کوپ سنگ به ارزش صد میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/18 8:50 (38 نمایش)

696-1- شماره درخواست: 9۷۱۰۴۶3۶۳۰۴۰۰۰۰۴ شماره پرونده: 9609983633600039 شماره بایگانی شعبه: 960028 تاریخ تنظیم: 97/2/3به موجب به نیابت واصله از اجرای احکام حقوقی خمینی شهر به کلاسه 9۶۰۰۲۸ اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون، محکوم له اقای حسين یاوری و محكوم عليه اكبر عموشاهی مبنی بر، فروش اموال منقول (۲۵ کوپ سنگ) که حسب در خواست محکوم عليه توسما کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصيف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است: ۲۵ کوپ سنگ واقع در معدن سنگ روستای فضل آباد، با وزن های متوسط ۱۰ تن، در ضلع شمال غرب معدن، پس از بررسی کلیه عوامل تاثیرگذار از جمله نوع سنگ؛ کیفیت؛ رنگ؛ جنس؛ اندازه و شکل کوپ ها، قیمت هر تن از سنگ مورد نغلر به مبلغ 4/000/000 ریال که جمعا ارزش تعداد ۲۵ عدد کوب به مبلغ 1/000/000/000 ریال (صد میلیون تومان) ارزیابی و مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشنبه مورخه 97/3/6 از ساعت 9:30 صبح الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تهران به فروش برسد، و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد که درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران - نجفی 4۵/م الف

 

 

 

کلیدواژه ها: