مزایده فروش سه دسته سنگ به ارزش 50 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/17 11:0 (247 نمایش)

شماره نامه: ۱۶۱۱۳۲ ۱۳۹۷۰۹۰۰۰ شماره پر ونده:9009980351401006 شماره بایگانی پرونده: 960144 بدینوسیله اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه در نظر دارد در پرونده اجرایی کلاسه 960144 این دادگاه سنگها و اجناس ساختمانی واقع که در شرکت سنگ آنتيك آتروپات به نشانی شهرک صنعتی سجزی فاز ۲ هشتم ب ۲۴ را که شامل سنگ طرح كرافستون به ابعاد 2/5×10 و2/5×15 و 5×15 و 5 ×20 و 7/5×15 و 7/5×20 سانت به ضخامت 1/5 الی 2/5 سانت همگی سنگ تراورتن جمعا به متراژ حدود یک هزار مترمربع و هر متر مربع ۳۰۰۰۰۰ ریال جمعا سيصد میلیون ریال

۲ - سنگهای قیچی سالون سایز ۳×۱۰ و 3×۱۵ و 3×20 و 6×10 و 6×15 و 6×20 و 9×10 و 9×15 و 9×20 و 10×10 و 10×15 و 10×20 و 12×15 و 12×20 و 15×25 و 15×25 و 15×30 و 20×30 و 20×30 و 20×40 و به ضخامت 1/5 تا سه سانت به رنگ های قهوه ای و زرد به متراژ متوسط ۵۰۰ مترمربع و هر متر مربع300/000  ریال و جمعا دویست میلیون ریال

۳- سنگ های تزیینی بتایلهای 30×60 چسبیده شده و روی طوری و آماده نصب به ضخامت 1/5 تا ۳ سانت معادل ۵۰۰ متر مربع با رنگ های الواناز قرار هر متر مربع ۳۵۰۰۰۰ ریال و جمعا 175/000/000ریال

4-سنگهای قیچی بعرض ۲ سانت و طول ۱۰ سالت به ضخامت1/5 تا ۲ سانت سنگ تراورتن به رنگ کرم بژ و شکلاتی معادل ۵۰۰ مترمربع و قیمت هر مترمربع 350/000ریال و جمعا 175/000/000 ریال

۵- روشوی کابینتی چوبی با کاسه چینی سفید به تعداد هشتاد عدد و هر عدد 6/000/000 ریال و جمعا 480/000/000 ریال را به مزایده گذاشته و به فروش برساند لذا جلسه مزایده برای 97/3/2 ساعت ۹ صبح الی ۱۰ و محل اجرای مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه تعیین می گردد طالبين خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از سنگ ها به نشانی فوق الذکر بازدید و در جلسه مزایده شرکت نمایند شرکت کنندگان در مزایده شخص یا اشخاصی خواهند بود که مبلغ ده درصد از قیمت مزایده را في المجلس پرداخت نمایند. مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه شماره م /الف ۲۹۱۸

 

 

کلیدواژه ها: