مزایده فروش 5 دسته سنگ به ارزش 12 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/16 11:1 (245 نمایش)

در پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۶۰۴ شورای حل اختلاف گنبدکاووس آقای سعید محمدی فرزند محمود محکوم است به پرداخت مبلغ-104/670/000ریال درحق محکوم له آقای هاشم گنجی و پرداخت مبلغ-/5/021/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبرده اموالی شامل: سنگ گرانیت نهبندان - سنگ کابینت طوسی رنگ ۶۰ سانتی - سنگ کریستال ۶۰ سانتی - سنگ پله گوهره - سنگ گوهره ۴۰ در ۴۰ توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش می رسد:

۱-مطابق نظریه کارشناس مال مورد مزایده به مبلغ119/600/000ریال ارزیابی گردیده است

۲-مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.

۳-مکان مزایده در شعبه اجرای مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس میباشد

۴-موعد مزایده روز سه شنبه مورخ 1397/3/1 ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح می باشد.

۵-متقاضیان شرکت در جلسه می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند.

۶- مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل می گردد

۷-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی می باشد

۸-برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را في المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آنرا ارایه نماید در غیر این صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.

بهاری-مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس

 

 

کلیدواژه ها: