مزایده فروش 104 متر تراورتن به ارزش 4 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/14 11:17 (234 نمایش)

در پرونده کلاسه ۵۵۷ ۹۶۰ اجرایی صادره از شعبه ۱۱۸ شورای حل اختلاف ملایر آقای آرمان جلال منش محکومند به پرداخت مبلغ ۶۸۱۳۴۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته در حق آقای محسن نقدی و مبلغ 2954000 بعنوان نیم عشر دولتی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموالی بشرح ذیل نموده که در تاریخ97/2/31 ساعت ۱۱ الی ۱۲ اقدام به عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه مینماید معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند میتوانند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را ملاحظه نمایند

۱ - ۱۰۴ متر مربع سنگ تراورتن

۲ - ۱۰ عدد دتکتور اعلم حریق دود

۳- ۲۰ عدد چشمی بیسم که تعدادی بیسم و تعدادی چشمی وزنی

۴- ۷ عدد دوربین مدار بسته نو به قیمت کارشناسی

سنگ تراورتن شکلاتی ۴۱۶۰۰۰۰۰ ریال و مواد ۲و۳و۴ به قیمت کارشناسی 23940000ریال میباشد بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی میشود که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد را في المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه کند

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف ملایر

 

 

کلیدواژه ها: