مزایده فروش 400 متر سنگ تراورتن کاشان به ارزش 16 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/13 10:38 (242 نمایش)

موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف قم که در اجرای احکام به شماره 96/3ج/1370 ثبت گردیده له نجاتعلی محمدی اسود عليه حسن و حسین گائینی که محكوم عليه محکوم است به پرداخت 144.390.000 ریال در حق محکوم له و تادیه حقوق اجرایی به نفع دولت که محکوم له در راستای استیفاء محکوم به اقدام به توقیف اموال از محكوم عليه نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

۴۰۰ متر سنگ تراورتن و معدن کاشان هر متر مربع 400.000 ریال که در مجموع 160.000.000 ریال ارزیابی گردیده

که مقرر گردید سنگهای توقیفی فوق الذکر در تاریخ 97/2/30 ساعت 9/30  الی 10/00 صبح به آدرس قم، خ ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاههای حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از اموال را دارند، می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند، واگذار می گردد. برنده مزایده باید ۱۰ درصد ارزش مزایده را في المجلس و الباقی را قبل از یک ماه پرداخت نماید. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به این واحد مراجعه نمایید.

حسن کاظمی دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قم

 

 

کلیدواژه ها: