مزایده فروش 400 متر سنگ آنتیک گیوتین

نوشته شده توسط : در : 1397/2/12 16:28 (212 نمایش)

121/2 در پرونده 940005ح/1 محکوم علیه مسعود محمود خانی فرزند عزیزاله محکوم به پرداخت جمعا مبلغ 460/369/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له محمود ترابی با وکالت سجاد آقا محمدی و مبلغ 17/000/000ریال بابت هزینه اجرا گردیده است محكوم عليه اقدام به معرفی اموال نموده است و اموال معرفی شده به شرح ذیل توسط کارشناس ارزیابی شده است. سنگ های آنتیک گیوتین شده روی تور چسبانده شده به ابعاد 50*30 سانتی متر مربع که ارزش ریالی آن از قرار هر متر مربع 650/000 ریال و قیمت 4۰۰ متر مربع توقیف آن 260/000/000 ریال برآورد گردیده است نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. جلسه مزایده: شنبه 97/2/29 راس ساعت ۱۰ صبح، محل انجام مزایده: دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری خمینی شهر اتاق ۲۶، محل بازدید از اموال: خمینی شهر بلوار آزادگان ابتدای خیابان اداره آگاهی سابق کارگاه سنگ سپه سالار، اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند، می بایست در موعد مقرر ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی خود را في المجلس همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن به حساب واریز و تا یک ماه فرصت دارند مابقی وجه را به حساب واریز نمایند والا ضمن ابطال مزایده ۱۰ درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

م الف: ۳۰۸ شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر 

 

 

کلیدواژه ها: