مزایده فروش دو کوپ سنگ به ارزش 24 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/11 11:27 (221 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۵۲۸۶۲ اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان سنندج، یوسف محمودی، جمال شیری، محمد صالح محمود و جمیل شیری محکومند به پرداخت مبلغ 257/266/666 ریال به عنوان محکوم به در حق آقای حبیب اله زندی الی پینک و همچنین پرداخت مبلغ 16/295/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محكوم عليهم نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند لذا دو کوپه سنگ تراورتن به میزان ۸۰۰ متر متعلق به محكوم عليهم جمال و جمیل شیری جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نموده است که مطابق نظریه کارشناس ارزش آن به مبلغ 240/000/000ریال قیمت گذاری شده که در روز شنبه مورخ 97/2/29 ساعت ۹ الی ۱۰ در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان طلب محکوم له با حضور دادورز اجرا و نماینده دادسرای عمومی سنندج به مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند ۵ روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام حقوقی از ملک مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و فی لمجلس مبلغ ۱۰٪ قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.

آدرس اموال: سنندج - کمربندی بهشت محمدی - جنب فنی و حرفه ای - سنگ نمای سنندج.

مشخصات اموال مورد مزایده عبارت است از: ۲ کوپه سنگ تراورتن به میزان ۸۰۰ متر در دو نوع شکلاتی و تراورتن چرمی (درجه ۲ و ۳) که هر دو نوع از معادن سنگ اصفهان استخراج گردیده و منافذ آن با رزین پر شده و ساب زده شده است و در طول های مختلف برش داده شده اندی. به ازای هر متر 300/000 ریال که جمع كل ۸۰۰ متر به مبلغ 240/000/000 ریال (دویست و چهل میلیون ریال) برآورد و اعلام می گردد.

ويسانی

دادورز شعبه اول متمرکز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سنندج

 

 

 

کلیدواژه ها: