مزایده فروش دستگاه برش سنگ

نوشته شده توسط : در : 1397/2/11 11:23 (227 نمایش)

اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان در نظر دارد در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۵۵ موضوع اجرائیه له رسول فیض آبادی علیه شرکت ماشین لنت تهران اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و حضوری به فروش برساند. دستگاه برش سنگ رادیال جهت برش ششمش لنت دارای میز به ابعاد ۶۵*۱۰۰ سانتیمتر با تیغه اره دیسک به قطرهای تا ۳۳ سانتیمتر مارک Kian - سه دستگاه - هر دستگاه ۲۱۰۰۰۰۰۰ریال جمعا به مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال (شصت و سه میلیون ریال )

مزایده در روز یکشنبه مورخ 97/2/23 ساعت 10:15 در محل توقیف اموال سمنان - شهرک صنعتی شرق - خیابان اعتماد جنب الیاف سرامیک - کد پستی ۳۵۳۵۱۵۶۴۸۵۱ برگزار خواهد شد

برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و کل مبلغ پیشنهادی را في المجلس به حساب سپرده دادگستری سمنان پرداخت نماید بعد از گذشت یک هفته از تاریخ انجام مزایده نسبت به رفع توقیف و تحويل اموال طبق مقررات اقدام خواهد شد

دادورز اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان

ایجی

 

 

کلیدواژه ها: