مزایده فروش 22 ردیف سنگ به ارزش 27 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/10 9:6 (46 نمایش)

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۸۵۳ له آقای مظاهر كاظم نادی و علیه آقای وحید اقدسی با موضوع مطالبه وجه سنگ های زیر را متعلق به آقای حسین عودی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

١- سنگ تیشه ای سفید به متراژ ۱۴۸ مترمربع از قرار هر متر مربع 40/000 تومان جمعا مبلغ  5/920/000 تومان

2- سنگ تیشه ای لاشتر به متراژ ۸۰ مترمربع از قرار هر متر 30/000 تومان جمعا به مبلغ 38/000 تومان

٣- سنگ مرمریت مشکی به متراژ ۹۵ متر مربع از قرار هر متر 38/000 تومان جمعا به مبلغ 3/610/000 تومان

۴- سنگ مرمریت ده بید کرم 60*60 به متراژ ۱۵۳ مترمربع از قرار هر مترمربع 140/000 تومان به مبلغ21/420/000 تومان

5- سنگ تراروتن آنتیک پروفیل ۲۵۰ مترمربع از قرار هر مترمربع 85/000 تومان جمعا به مبلغ 21/250/000 تومان

6- سنگ مرمریت پله به متراژ ۵۶ مترمربع از قرار هر متر 135/000 تومان جمعا به مبلغ 2/420/000 تومان

7- سنگ تیشه ای عرض ۳۵ به متراژ ۹۰ متر از قرار هر متر 38/000 تومان جمعا به مبلغ 6/800/000 تومان

8- سنگ مرمریت چیرک به متراژ ۱۰۰ مترمربع از قرار هر مترمربع68/000 تومان جمعا به مبلغ 6/800/000 تومان

۹- سنگ تراورتن سفید عباس آباد به متراژ ۶۴ متر مربع از قرار هر مترمربع 185/000 تومان جمعا به مبلغ 11/840/000تومان

۱۰- سنگ مرمریت پر طاووس به متراژ ۱۰۳ مترمربع از قرار هر متر 65/000 تومان جمعا به مبلغ 6/695/000 تومان

11- سنگ سفید مردوشت ۴۰*۴۰ به متراژ ۳۵۸ مترمربع از قرار هر مترمربع 44/000 تومان جمعا به مبلغ 16/940/000 تومان

۱۲- سنگ چینی سفید سوپر به متراژ ۳۱۲ متر مربع از قرار هر متر مربع 75/000 تومان جمعا به مبلغ 23/400/000 تومان

۱۳- سنگ گرانیت سبز کاهویی به متراژ ۱۴۰ مترمربع از قرار هر مترمربع 85/000 تومان جمعا به مبلغ 11/900/000 تومان

۱۴- سنگ گرانیت قرمز یزد به متراژ ۴۷ مترمربع از قرار هر متر 120/000تومان جمعا به مبلغ 5/640/000 تومان شد

۱۵- سنگ تراروتن چرمی عباس آباد به متراژ ۱۱۵ متر مربع از قرار هر متر 120/000 تومان جمعا به مبلغ 13/800/000 تومان

۱۶- سنگ مرمریت شقایق به متراژ ۷۵ مترمربع از قرار هر متر 85/000 تومان جمعا به مبلغ 6/375/000 تومان

۱۷- سنگ تراروتن کرم قهوه ای به متراژ ۲۱۸ مترمربع از قرار هر متر 75/000 تومان جمعا به مبلغ16/350/000تومان

۱8- سنگ مرمریت ده بید سفید به متراژ ۱۰۰ متر مربع از قرار هر متر 200/000 تومان جمعا به مبلغ 20/000/000 تومان

۱۹- سنگ آنتیک روی تور ۳۰*۲۰ به متراژ ۳۴۰ مترمربع از قرار هر متر 75/000تومان جمعا به مبلغ 25/500/000 تومان

۲۰- سنگ تراروتن عباس آباد موج دار به متراژ ۶۸ مترمربع از قرار هر متر 75/000 تومان جمعا به مبلغ 5/100/000 تومان

۲۱- سنگ تراورتن لیمویی موج دار به متراژ ۶۸ مترمربع از قرار هر متر 80/000تومان جمعا به مبلغ 5/440/000 تومان

۲۲- سنگ اسلب مرمر به متراژ ۱۱۵ مترمربع از قرار هر متر 292/500 تومان جمعا به مبلغ33/637/500  تومان

جمع کل سنگ های فوق به مبلغ 274/997/500 تومان می باشد.

جلسه مزایده در تاریخ 97/2/26 ساعت ۱۰ صبح با حضور نماینده دادسرا و در محل اجرای احکام حقوقی برگزار می گردد. طالبین خرید می توانند از سنگ ها به ادرس کرمان بزرگراه امام رضا(ع) سنگ بیستون بازدید و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ۱۰٪ مبلغ پیشنهادی خود را به حساب سپرده دادگستری کرمان به شماره ۲۱۷۱۲۹۳۹۵۱۰۰۰ نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست خرید به صورت مکتوب و در پاکت لاک و مهر شده تحویل اجرای احکام نمایند. شخصی برنده مزایده شناخته خواهد شد که قیمت بالاتری پیشنهاد داده باشد و نامبرده باید مابقی وجه را حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد.۱۱۴م / الف

دادورز دایره نیابت اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان

شیروانی

 

 

 

کلیدواژه ها: