مزایده فروش 6 دسته سنگ به ارزش 16 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/9 17:23 (211 نمایش)

اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف در نظر دارد برای نوبت دوم مقداری سنگ متعلق به محكوم عليه پرونده کلاسه ۹۶۱۹۷۰ با قیمت پایه به مبلغ160/300/000 ریال به فروش برساند. سنگهای مذکور:

۱- سنگ چینی نرده سرائی (خام) تعداد ۱۹۰ عدد به اندازه 10×10×70 فی هر عدد 100/000 ریال

۲- سنگ چینی نرده سرائی (خام) به تعداد ۶۹۰ عدد به اندازه 10×10×60  في هر عدد 80/000 ریال

۳- سنگ چینی نرده سرائی (خام) به تعداد ۲۸۰ عدد به اندازه ۱۰۱×۱۰×۵۰ فی هر عدد 70/000ریال

۴- سنگ چینی پله کف درجه دو به میزان ۳۰ متر مربع به اندازه ۱۰۰۰ × ۳۵ و في هر متر 350/000 ریال

۵- سنگ چینی فرشی درجه سه به میزان ۲۰۰ متر مربع به اندازه 20×30 و في هر متر 90/000 ریال

۶- سنگ چینی فرشی درجه یک به میزان ۱۹۰ مترمربع به اندازه ۳۵×۳۵ و في هر عدد 200/000 ریال می باشد.

مزایده رأس ساعت 10:30 صبح مورخ 97/2/23 در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف انجام و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت خریداری نمایند به فروش می رسد. متقاضیان می توانند ظرف ۳ روز قبل از انجام مزایده به شورای حل اختلاف مراجعه تا نسبت به بازدید اقدام گردد. ضمنا برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان روز به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید. در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف نی ریز

 

 

 

کلیدواژه ها: