مزایده فروش 32 کوپ مرمریت عسلی

نوشته شده توسط : در : 1397/2/8 9:42 (58 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۶۲۹ این اجرای احکام به موجب دادنامه شماره صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده خدیجه منصوری فرزند عبدالرضا به پرداخت ۴۰۲۳۰۵۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا پایان اسفند ماه ۹۶ و حق الوکاله وکیل در حق على شباهنگ فرزند محمد مهدی و مبلغ ۲۰۱۱۵۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور توسط شخص ثالث حسین بیدکی فرزند عبدالرسول موازی ۳۲ کوپ سنگ مرمریت عسلی به وزن تقریبی ۷۰ تن معرفی و توقیف توسط کارشناس به مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که مصون از اعتراض واقع شده است با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز یک شنبه مورخ 97/2/23 ساعت ۱۰ صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده ضمن هماهنگی با امین اموال سید محمود حسینی ۰۹۱۷۱۳۰۴۷۳۸ یا وکیل محكوم عليه محمد هادی عباس نیا ۰۹۱۷۸۵۲۲۶۲۸ نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل ۱۰٪ آنرا في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند واقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

۲۶/م. الف - مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده - علیرضا مرادی

 

 

کلیدواژه ها: