مزایده فروش 250 متر مربع مرمریت سفید چینی ازنا

نوشته شده توسط : در : 1397/2/7 22:48 (214 نمایش)

به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی ۹۶۰۷۲۳ مطروحه در اجرای احکام شعبه اول حقوقی ازنا میزان ۱۰۰ متر مربع سنگ ساختمانی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای محکوم له (آقای هادی رضایی) با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

1- نام مالک شرکت آریا سنگ جام می باشد.

۲- حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای کل سنگهای توقیفی قیمت پایه ( 115/000/000 ) ريال شروع و در راستای ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نماید.

3- اموال مورد مزایده در شرکت آریا سنگ جام واقع در شهرک صنعتی ازنا می باشد.

۴- حسب نظریه کارشناس دادگستری سنگهای مورد مزایده عبارتند از میزان ۱۰۰ متر مربع ( به تعداد ۲۵۰ قطعه ۱۰۰*۴۰) سنگ مرمریت سفید چینی درجه ۱ ازنا از قرار هر متر مربع 1/150/000 ریال

۵- برنده مزایده در راستای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقدا به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

۶- کلیه هزینه های حمل و نقل و انتقال اموال بعهده خریدار می باشد.

۷- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده ۱۳۴ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار (برنده مزایده) تحویل خواهد شد.

۸- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی حداکثر تا ۵ روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از اموال موصوف بازدید نمایند.

9- زمان مزایده روز چهارشنبه مورخه 97/2/19 ساعت ۱۰ الى ۱۲ در مکان مزایده اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری ازنا می باشد.م الف ۱۵۸۳۷

 

محمود کبیری - اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا

 

 

کلیدواژه ها: