مزایده فروش 470 متر مربع سنگ مرمریت نگین طلائی

نوشته شده توسط : در : 1397/2/6 0:49 (247 نمایش)

در پرونده 96/378 اجرای احکام شورای حل اختلاف شاهین شهر آقای حسین دشتبانی فرزند حسن محکوم به پرداخت 176/054/000 ریال در حق آقای جعفر شاهین و مبلغ 8/802/700 ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق صندوق دولت شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل سنگ مرمریت نگین طلائی معدن سر باغبان به ابعاد ۵۰*۵۰ به متراژ ۴۷۰ متر مربع به میزان 190/000 ریال و جمع اموال به مبلغ 89/300/000  ریال ارزیابی شده است که طبق گزارش مامور اجرای احکام اموال نزد امین اموال سلمان برخواری در آدرس محمودآباد خیابان ۲۰ درب کنار شرکت درمان گاز نگهداری می شود و نظریه ارزیابی پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض بوده با توجه به میزان طلب محكوم له و احتساب حق الاجرا و هزینه های اجرایی شامل مبلغ 2/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و هزینه نشر آگهی مقدار کل اموال فوق در روز دوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت ۹ الی ۱۰ در دادگستری شاهین شهر طبقه همکف واحد اجرای احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته می شود. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می شود. برنده مزایده باید ۱۰ درصد قیمت نهایی مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۷۷۷۰۰۲ نزد بانک ملی شاهین شهر واریز نماید و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. متقاضیان خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفی این اجرا اموالی را که آگهی شده ملاحظه نمایند. محكوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت آگهی مزایده علاوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش الصاق می شود. م الف: ۶۵ اجرای احکام شورای حل اختلاف دادگستری شاهین شهر /399/1

 

 

 

کلیدواژه ها: