مزایده فروش سنگ گرانیت به ارزش 10 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/6 0:44 (245 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۲۵۵۵ اجرایی شرکت توسعه عمران بیرجند به مدیریت عاملی آقای مصطفی امیری محکوم به پرداخت مبلغ 95/196/250  ریال در حق آقای علی محمد پناهی و مبلغ 4/625/000 ریال حق الاجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محكوم عليه سنگ گرانیت معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد میلیون و پنجاه هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 97/2/16 از ساعت ۸ الی ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مكلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمتنده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل

اختلاف بیرجند

 

 

 

کلیدواژه ها: