مزایده فروش 300 متر سنگ مرمریت آباده

نوشته شده توسط : در : 1397/2/5 8:40 (57 نمایش)

موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۶ شورای حل اختلاف قم که در اجرای احکام به شماره 96/10ج/960252 ثبت گردیده له قربانعلی محمدی علیه علی اصغر مشایخی که محکوم عليه محکوم است به پرداخت 66/142/108  ریال در حق محکوم له و تادیه حقوق اجرائی به نفع دولت که محکوم علیه در راستای استیفاء محکوم به اقدام به معرفی سنگ از نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

مقدار ۳۰۰ مترمربع سنگ ۴۰*۴۰ مرمریت آباده شیراز هر مترمربع 120/000ریال و در مجموع 36/000/000 ریال ارزیابی گردیده

که مقرر گردید اموال توقیفی فوق الذکر در تاریخ 97/2/16 ساعت9/00 الی 9/30  صبح به آدرس قم، خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از اموال را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد برنده مزایده باید ۱۰% ارزش مزایده را في المجلس والباقی را قبل از یک پرداخت نماید. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به این واحد مراجعه نمائید.

حسن کاظمی

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قم

 

 

 

کلیدواژه ها: