مزایده فروش سه دسته سنگ به ارزش 18 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/2/5 8:34 (275 نمایش)

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجراییه صادره از شعبه ۱۴ عليه على همایونی مبلغ 154/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/370/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ پرداخت ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ دویست ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محكوم عليه شامل با توجه به گزارش مامور اجرا نظریه کارشناس رسمی دادگستری سنگ ساختمانی از نوع

۱ سنگ عباس آباد به متراژ 2m70 (به عرض ۳۰ سانتی متر به قرار هر مترمربع 700/000 ریال جمعا به میزان 49/000/000 ریال

۲ سنگ عباس آباد به متراژ 2m80 (به عرض بیست ۲۰ سانت طولی) به قرار هر مترمربع 420/000 ریال جمعا به میزان 32/600/000  ریال

3 سنگ لاشتر کف فرش به ابعاد ۴۰×۴۰ به متراژ 2m250 متر مربع به قرار هر مترمربع 400/000 ریال جمعا به میزان 100/000/000ریال در مجموع با عنایت عوامل موثر در قیمت گذاری سنگ های مذکور و نوسانات بازار  182/600/000  ریال ارزیابی می گردد. توقیف پس از جری تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی / منتخب دادگستری پس از بازدید بشرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 1397/2/16 از ساعت ۱۲ لغایت ۱۳ به مزایده می گذارد. به هر کسی و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذيل الذكر شروع والاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد. خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید. چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید. کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند ۵ روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می شود. مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کاشان

 

 

 

کلیدواژه ها: