مزایده فروش 280 متر تراورتن دهشیر

نوشته شده توسط : در : 1397/2/5 8:30 (230 نمایش)

باستناد پرونده اجرائی به کلاسه 4/950750/ش صادره از سوی حوزه ۲۴ شورای حل اختلاف استان یزد له عليرضا برائتی شهربابک و علیها: 1) اسماعیل دهقان دهنوی ۲) سعید صمد زاده محكوم عليه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ 97/362/160 ریال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست یکی از محكوم عليها اسماعیل دهقان دهنوی اموال منقولی از قبیل سنگ تراورتن به قطر حدود ۲ سانتی متر و عرض ۴۰ سانتی متر گردویی رنگ معروف به تراورتن دهشیر ۲۸۰ متر مربع طولی به ابعاد ۸۰ الی 1/80 متر متعلق به محكوم عليه اسماعیل دهقان دهنوی توقیف گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 91/000/000 ریال ارزیابی گردیده موضوع مزایده می باشد که جهت ادای قسمتی از دین محکوم عليه در روز دوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد. طالبين می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری در محل مذکور حاضر و کسب اطلاع کنند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۲۱۷۱۲۹۵۸۰۶۰۰۴ نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضائی که فاقد فیش ۱۰ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود./ ۹۵۰۷۵۰

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد

 

 

 

کلیدواژه ها: