مزایده فروش 8 ردیف سنگ به ارزش 87 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/30 10:35 (307 نمایش)

به اطلاع عموم می رساند به موجب اجرائیه شماره ۹۶۰۳۱۹ صادره از شعبه ۱۳ عمومی حقوقي اراك له ساجده حسنی فرزند موسی علیه حسن جعفری معین فرزند محمد مبنی بر مطالبه مهریه حسب تقاضا محکوم لها اموال منقول متعلق به محكوم عليه توقیف و توسط کارشناس (رسمی) بشرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است اموال در روز دوشنبه مورخه 97/2/17 از ساعت ۱۰ صبح در خیابان طالقانی فروشگاه سنگ مرکزی از طریق مزایده به فروش برسد و به کسانی که بالاترین قیمت را خریدار باشند فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. ضمنا کسانیکه تمایل به خرید باشند می توانند ۵ روز قبل از مزایده جهت رویت ملک به این اجرا مراجعه نمایند. مورد مزایده: ردیف

۱- نوع سنگ تراورتن عباس آباد محلات درجه ۴ متراژ (متر مربع) ۴۰۰ قيمت هر متر مربع ۳۳۰۰۰۰ قیمت كل بريال ۱۳۲۰۰۰۰۰۰

۲- سنگ همت آباد متراژ (متر مربع) ۳۵۰ قیمت هر متر مربع ۲۵۰۰۰۰ قیمت كل بريال ۸۷۵۰۰۰۰۰،

۳_ سنگ مرمریت آباده پرطاوسی متراژ (متر مربع) ۳۰۰ قیمت هر متر مربع ۴۲۰۰۰۰ قيمت کل بریال ۱۲۶۰۰۰۰۰۰

۴- سنگ حاجی آباد درجه ۴ متراژ (متر مربع) ۲۰۰ قیمت هر متر مربع ۲۵۰۰۰۰ قیمت کل بریال ۵۰۰۰۰۰۰۰

5_ سنگ تنه درختی متراژ (متر مربع) ۸۰ قیمت هر متر مربع ۵۵۰۰۰۰ قيمت کل بریال ۴۴۰۰۰۰۰۰   

۶- سنگ گرانیت نهنبدان متراژ(متر مربع) ۴۰۰ قيمت هر متر مربع ۴۲۰۰۰۰ قيمت كل بریال ۱۶۸۰۰۰۰۰۰   

۷- سنگ گیوتینی متراژ (متر مربع) ۸۰ قیمت هر متر مربع ۲۵۰۰۰۰ قیمت کل بریال ۲۰۰۰۰۰۰۰   

۸_ سنگ مرمریت فرشی ۴۵۰ متراژ (متر مربع) ۵۵۰۰۰۰ قيمت كل بريال ۲۴۷۵۰۰۰۰۰  

جمع کل ۸۷۵۰۰۰۰۰۰ بریال جمع كل اقلام مورد مزایده فوق به ارزش هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال می باشد.

مدیر اجرای احکام شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی (خانواده) اراکابوالقاسم فراهانی ۲۳۱۱_ن

 

 

کلیدواژه ها: