مزایده فروش 350 متر تراورتن عباس آباد به ارزش 17 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/29 9:22 (297 نمایش)

در اجرای دادنامه شماره 9509977652101428 مصادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم محكوم عليه جواد صادقی نیا فرزند علی به پرداخت ۸ عدد نیم سکه بهار آزادی بابت اقساط معوقه محکوم به در حق محكوم له خانم مینا فلامرزیان محکوم که در اجرای دادنامه فوق الذكر ۳۵۰ متر مربع سنگ تراورتن عباس آباد درجه ۳ در شهرک آفتاب قشم توقیف که برابر نظریه کارشناسی به ازای هر متر مربع 480/000 ريال در مجموع 168/000/000 ریال ارزیابی و برآورد قیمت که با شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

1- فروش نقدی و حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز است ۲- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است ٣- پیشنهاد دهندگان باید قبلا ۱۰ درصد سپرده نقدی به حساب دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹۵4۷۷۰۰۳ سپرده دادگستری تودیع و فیش آن را ضمیمه پرونده نماید 4- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاددهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری شنبه مورخه 97/2/15 اجرای احکام دادگستری قشم تسليم شود 5- پیشنهادات مشروط مهم فاقد سپرده و برخلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 6 - اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است ۷- پیشنهادات در ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 97/2/18 باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع و عند الاقتضا در همان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ۸- در صورتی که برنده سه روز پس از جلسه مزایده و یا در انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا میشود و رسید مربوطه تا تعيين خسارات وارده مسترد نخواهد شد ۹- متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر به اجرای احکام مدنی دادگستری قشم مراجعه نماید ریال ارزش یابی و برآورد قیمت گردیده و از طریق مزایده کتبی وحضوری با شرایط ذیل به فروش می رسد .

هدایت کمالی - رئیس اجرای احکام شهرستان قشم

 

 

کلیدواژه ها: