مزایده فروش 151 کوپ سنگ مرمریت به ارزش 181 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/28 9:0 (146 نمایش)

(آگهی مزایده نوبت دوم ) نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۳۳۸ این اجرای احکام به موجب نیابت 25/4/1396-930200 صادره از شعبه بیستم اجرای احکام حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران هادی فرخی به پرداخت ۱۶۷۴۶۱۷۷۸۸ ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق شرکت هفتگل زاگرس با وکالت سید علی موسوی و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور توسط اموال موازی ۱۵۱ کوپ سنگ مرمریت به وزن تقریبی ۳۳۰۰ تن توسط محكوم عليه معرفی و توقیف توسط کارشناس به مبلغ ۱۸۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که مصون از اعتراض واقع شده است با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز یک شنبه مورخ 97/2/16 ساعت ۱۰ صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده ضمن هماهنگی با محكوم عليه هادی فرخی ۰۹۱۷۷۵۱۸۶۲۲ نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل ۱۰٪ آنرا في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند واقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

۱۵/م. الف -مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده-علیرضا مرادی

 

کلیدواژه ها: