مزایده فروش 5 قلم سنگ به ارزش 32 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/27 13:13 (210 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۶۰۳۹۹ محکوم علیه شرکت توسعه و عمران محکوم است به پرداخت مبلغ 236.063.665.665

 

ردیف

نوع سنگ توقیف شده

متراژ

قیمت هر متر (ریال)

قیمت کل (ریال)

1

سنگ 30*30 سانتیمتر سبز لجنی

529

220/000

116/380/000

2

سنگ ۴۰*۴۰ سانتیمتر لجنی

60/8

500/000

30/400/000

3

سنگ ۴۰ سانتیمتر طولی لجنی

277/2

350/000

97/020/000

4

سنگ ۴۰ سانتیمتر طولی گل پنبه ای

188

250/000

47/000/000

5

سنگ 40*60 سانتیمترسبز کاهویی

75/36

400/000

30/144/000

جمع كل: سیصدو بیست میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار ریال

320/944/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال در حق محکوم له محمد حسین شیائی و پرداخت مبلغ 1.500.000 ریال بابت حق الأجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه و توقیف اموال متعلق به محكوم عليه به شرح جدول که جمعا به مبلغ 320.944.000 ریال کارشناسی شده است و از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1397/2/9 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

کلیدواژه ها: