مزایده فروش 1100 متر سنگ تراورتن کرم حاجی آباد

نوشته شده توسط : در : 1397/1/27 13:4 (215 نمایش)

به موجب دادنامه شماره 9509978660101107 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی محلات و پرونده شماره 9509988660101174 شعبه 7 تجدید نظر استان مرکزی و پرونده اجرایی شماره 960506 له خانم فریده فتاحی زاده و علیه سید حسن حسینی به خواسته مطالبه (مهریه) به میزان 35 قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت قسمتی از خواسته و مبلغ 71250000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به معرفی و توقیف مقدار 1100 متر مربع سنگ تراورتن کرم حاجی آباد متعلق به محکوم علیه واقع در نیم ور کارخانه ایران ماربل قطب صنعتی شهید بابایی و کارشناس توسط کارشناس سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگ های مذکور در مورخه 97/2/8 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده فی المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش مقدار 1100 متر مربع سنگ تراورتن که تعداد 6 دسته سنگ تراورتن کرم حاجی آباد که تعداد 3 دسته آن پولیش چرمی و تعداد 3 دسته پولیش با رزین و قیمت میانگین سنگ ها از قرار هر متر مربع 400000 ریال و جمع کل ارزش سنگ ها 440000000 ریال ارزیابی و قیمت گذاری گردیده است.

اجرای احکام مدنی دادگستری محلات

 

 

کلیدواژه ها: