مزایده فروش 900 متر سنگ تراورتن به ارزش 36 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/26 9:5 (220 نمایش)

به موجب اجراییه ۸ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی قم به شماره 96/5ج/526 ثبت گردیده له آقای حسنعلی ربیعی مزرعه شاهی علیه آقای محمد فروردین محكوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 345/623/134  ریال در حق محکوم له و مبلغ 17/281/156 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت پرداخت نماید، محكوم عليه در قبال بدهی خود مقدار ۹۰۰ متر مربع سنگ معرفی کرده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما پیرو نامه شماره 96/5ج/526 مورخ 96/10/24  در خصوص پرونده اجرایی علیه محمد فروردین و ارزیابی اموال «سنگ های تراورتن» به اینجانب ارجاع شده بود از محل مورد نظر ارزیابی به آدرس قم - بلوار الغدیر خیابان ۲۱- کارخانه سنگ سحر در معیت آقای سید احمد حسینی مسئول کارخانه (امین) و جناب هادی ده نمکی «ستوان دوم» مامور کلانتری پردیسان از سنگ تراورتن بازدید بعمل آمد که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد.

مشاهدات :

مورد ارزیابی متراژ ۹۰۰ متر مربع سنگ تراورتن به عرض ۴۰ سانتی متر به رنگ بژ و برای معدن همدان میباشد که در گوشه سمت چپ و انتهای حیاط قرار دارد.

ارزیابی انجام شده :

به نظر اینجانب ارزش هر متر مربع از سنگ تراورتن مورد نظر مبلغ 400/000 ریال برای ۹۰۰ متر مربع سنگ تراورتن معدن همدان و بژرنگ مبلغ 360/000/000 ریال سیصد و شصت میلیون ریال ارزیابی و اعلام میگردد.

و مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ 97/2/19 ساعت 10/00 الی 10/30 صبح به آدرس قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد .لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالا ترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس نقدا و مابقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم رضا زارعی

 

 

کلیدواژه ها: