مزایده فروش 31 قلم سنگ به ارزش 300 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/23 20:19 (265 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۶۱۲۷۵ نیابت صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری محلات له سید عباس سید جعفری علیه شیوا - علی و میثم همگی نوعی بیوک آقالو محكوم عليها محکوم اند به پرداخت مبلغ 2/539/197/274 ریال اصل خواسته و مبلغ 111/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی، با توجه به اینکه اجرائیه به محكوم عليه ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به توجه به اینکه اجرائیه به محكوم عليه ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم علیه و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محكوم عليه به شرح ذیل این آگهی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده در مورخ 97/2/10 از ساعت از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طریق بفروش برسد. مزایده از قیمت 3/008/650/000 ریال طبق نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده في المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبين به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق کارشناس بدین شرح است :

محل موردنظر به آدرس : کرج - بلوار باغستان - بالاتر از ورزشگاه انقلاب - بازار سنگ فروشان - خلیج فارس - ردیف دوم - قطعه چهارم - صنایع سنگ تندیس، بازدید به عمل آمد و پس از بررسی لازم ، گزارش و نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می رساند :

مطابق صورت جلسه مورخ 96/8/20 مأمور محترم کلانتری رجایی شهر که کپی آن به پیوست می باشد در معیت محکوم له و حامل نامه از طرف محكوم عليه ، سنگ های ساختمانی به شرح زیر توقیف شد و تحویل حافظ اموال گردید که عبارت است از ؛

١ - سنگ تراورتن عباس آباد درجه دو به مقدار ۴۰۵ مترمربع

۲ - سنگ تراورتن ورتون قرمز ۴۸۸ مترمربع

3 - سنگ تراورتن لیموئی ۷۸ مترمربع

۴ - سنگ جوشقان درجه یک ۱۶۷ مترمربع

۵ - سنگ مرمریت مرودشت ۲۵۶ متر مربع

6- سنگ تراورتن ورتون قرمز درجه یک ۱۰۰ متر مربع

۷ - سنگ مرمریت ارسنجان طولی ۷۳۸ متر مربع

۸- سنگ تراورتن کرم بی موج درجه یک ۳۴۳ متر مربع

۹ - سنگ مرمریت گندمک فومنی ، فرشی ۴۰×۴۰ و ۴۰×3۰ به مقدار ۱۴۴ متر مربع

۱۰ – سنگ مرمریت آباده ، فرشی ۵۰×۵۰ به مقدار ۱۹۸ مترمربع

۱۱ - سنگ لایم استون ، فرشی ۴۰×۴۰ به مقدار ۲۰۵ متر مربع

۱۲ -سنگ قیچی (گیوتین ) سیلور ۴۲ متر مربع

۱۳ - سنگ قیچی ( گیوتین) کرم آباده ۲۵ متر مربع

۱۴ - سنگ قیچی ( گیوتین) جوشقان ممتاز ۳۰ متر مربع

۱۵ - سنگ مرمریت آباده ، پله ای ۱۷۳ متر مربع

16- سنگ چینی نی ریز ، فرشی ۴۰×۴۰ به مقدار ۵۲۲ متر مربع

۱۷ - سنگ تراورتن نسکافه ای یزد ۲۵۰ مترمربع

18- سنگ چینی نی ریز، فرشی ۳۵×۳۵ به مقدار ۱۱۵ متر مربع

19 - سنگ چینی نی ریز، فرشی ۳۵ × ۱۵، ۱۰۰ مترمربع

۲۰ -سنگ چینی نی ریز، طولی ۴۰ سانتی ، به مقدار ۸۶ متر مربع

۲۱ – سنگ مرمریت کرمان، ممتاز ، فرشی ۵۰ × ۵۰ به مقدار ۵۰ متر مربع

۲۲ -سنگ مرمریت کرمان ، ممتاز ، فرشی ۴۰ × ۴۰ به مقدار ۱۱۲ مترمربع

۲۳ - سنگ تراورتن عباس آباد ، درجه سه و طولی ۴۰ سانتی به مقدار ۸۰ متر مربع

۲۴- سنگ تراورتن عباس آباد خط دار مشکی ۱۲ مترمربع

۲۵ - سنگ چینی نی ریز، فرشی ۴۰ × ۴۰ درجه دو به مقدار ۳۷۲ متر

۲۶ - سنگ چینی نی ریز فرشی ۴۰ × ۴۰ ممتاز، به مقدار ۱۵۰ متر مربع

۲۷ - سنگ تراورتن حاجی آباد، پی موج، درجه دو به مقدار ۳۲۰ متر مربع

۲۸ - سنگ تراورتن حاجی آباد، بی موج درجه یک به مقدار ۲۱۰ متر مربع

۲۹ - سنگ تراورتن رامشه درجه دو به مقدار ۲۵۰ مترمربع

۳۰ - سنگ تراورتن بوکان ، درجه یک به مقدار ۲۸۸ متر مربع

۳۱ - سنگ تراورتن تنه درختی درجه یک به مقدار ۲۵۰ متر مربع ، که با توجه به شرایط زمانی و مکانی و جميع جهات مؤثر به شرح زیر ارزیابی و اعلام می گردد ؛

1- سنگ تراورتن عباس آباد درجه دو 650000×405=  263/250/000 ریال

2- سنگ تراورتن قرمز 400000×488= 195/200/000 ریال

3- سنگ تراورتن لیموئی 350000×78= 27/300/000  ریال

4- سنگ جوشقان درجه یک 450000×176= 75/150/000  ریال

5- سنگ مرمریت مرودشت 400000×256=  102/400/000  ریال

6- سنگ تراورتن ورتون قرمز، درجه یک 450000×100= 45/000/000 ریال

7- سنگ مرمریت ارسنجان، طولی 400000×738= 259/200/000 ریال

8- سنگ تراورتن کرم بی موج درجه یک 650000×343=  222/950/000  ریال

9- سنگ مرمریت گندمک فومنی 400000×144=  57/600/000 ریال

10- سنگ مرمریت آباده 400000×189= 79/200/000  ریال

11- سنگ لایم استون 400000×205= 82/000/000  ریال

12- ریال سنگ گیوتین سیلور 250000×42= 10/500/000 ریال

13- سنگ گیوتین کرم آباده 250000×25= 6/250/000 ریال

14- سنگ گیوتین جوشقان ممتاز 250000×30= 7/500/000 ریال

15- سنگ مرمریت آباده ، پله ای 700000×173= 121/100/000 ریال

16- سن چینی نی ریز ۴۰×۴۰ 350000×522= 182/700/000 ریال

17- سنگ تراورتن نسکافه ای یزد 400000×250= 100/000/000 ریال

18- سنگ چینی نی ریز 350000×115= 40/250/000 ریال

19- سنگ چینی نی ریز ۱۵×۳۰ 300000×100= 30/000/000ریال

20- سنگ چینی نی ریز طولی 400000×86= 34/400/000 ریال

21- سنگ مرمریت کرمان ، ممتاز ۵۰×۵۰ 450000×50= 22/500/000 ریال

22- سنگ مرمریت کرمان ، ممتاز ۴۰ × ۴۰ 400000×112= 44/800/000 ریال

23- سنگ تراورتن عباس آباد، درجه سه 400000×80= 32/000/000ریال

24- سنگ تراورتن عباس آباد خط دار مشکی 600000×42= 25/200/000 ریال

25- سنگ چینی نی ریز ۴۰×۴۰ درجه دو 250000×372= 93/000/000 ریال

26- سنگ چینی نی ریز ۴۰× ۴۰ ممتاز 400000×150= 60/000/000ریال

27- سنگ تراورتن حاجی آباد درجه دو 450000×320= 144/000/000 ریال

28- سنگ تراورتن حاجی آباد درجه یک 700000×210= 147/000/000 ریال

29- سنگ تراورتن رامشه درجه دو 400000×250= 100/000/000 ریال

30- سنگ تراورتن بوکان درجه یک 650000×288= 187/200/000ریال

31- سنگ تراورتن تنه درختی درجه یک 70000×250= 175/000/000ریال

لذا در مجموع ، موارد فوق الذکر به مبلغ 3/800/650/000 ریال (سه میلیار و هشت میلیون و شش صد و پنجاه هزار ریال) ارزیابی و اعلام می گردد

م / الف ۶۶۴۹/ ۹۶ / ف - داد ورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج ویژه نیابت - آقای رستمی

 

 

 

کلیدواژه ها: