مزایده فروش 50 تن سنگ مرمر سفید به ارزش 50 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/23 8:9 (222 نمایش)

اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فلاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۷۰۰۲۲ اجرایی موضوع علیه اسدالله رییسی اشترجانی فرزند محمد وله اقای محسن هنرمند فرزند حسینعلی در تاریخ شنبه 97/2/15 به منظور فروش حدود ۵۰ تن سنگ مرمر سفید رنگ بارگه های قهوه ای و سیاه رنگ به صورت موج دار (مرمر موجدار) که تقریبا ۸۰ درصد شش بر برش و در قسمت هایی دارای حفره هایی میباشد. از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی فلاورجان اطاق ۳۱۸ برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 11/000/000 ریال جمعا 500/000/000ریال ارزیابی شده است. متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت کنند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۸۸۰۰۵ ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

بابایی -مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فلاورجان .م / الف/ ۰۰۰۹

 

 

کلیدواژه ها: