مزایده فروش انواع سنگ نما به ارزش 44 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/23 8:4 (223 نمایش)

در خصوص کلاسه اجرایی ۹۶۰۲۲۸ دعوی آقای صابر احمدی بطرفیت آقای نیما رجبی نسب جلسه مزایده ای مورخه 97/2/9 از ساعت 9 صبح الی ۱۲ مبنی بر فروش اموال مشروحه ذیل در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری برقرار است متقاضیان خرید میتواند تا ۵ روز قبل از روز مزایده از اموال واقع در فیروزکوه خ جاده قدیم بهارستان سوم بازدید نمایند بدیهیست به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت وفق مقررات واگذار خواهد شد ضمنا مزايده بصورت حضوری بوده و برنده مزایده می بایست ۱۰ ٪ مبلغ بابه را به حساب دادگستری واریز و مابقی مبلغ را ظرف مدت حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت ۱۰٪ تودیعی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد در صورتیکه روز مزايده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده کاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد

لیست اموال موضوع مزایده

فروش انواع سنگ نمای ساختمانی به متراز حدود ۱۲۰۰ متر که مطابق نظر کارشناس به قیمت 440/450/000ریال ارزیابی شده و جهت قیمت پابه مزایده اعلام میگردد

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه محسن بخکشی

 

 

کلیدواژه ها: