مزایده فروش دو ردیف سنگ به ارزش هجده و نیم میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/21 9:22 (244 نمایش)

بموجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۴۹۶۰۰۰۳۴۱ مورخ 15/5/1396 صادره از شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف اردبیل، محكوم عليه مهرداد عباس خانی محکوم است، به پرداخت مبلغ  153/584/675 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ودود حسن زاده، با توجه به امتناع محكوم عليه از پرداخت محکوم به و توقیف مال ، محکوم له تقاضای فروش اموال توقیفی را نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. ۱۶۰ عددسنگ تراورتن کرمی به ابعاد ۲۰۰×۴۰ cm به ارزش 300/000 ریال به ازای هر متر مربع - ۴۴۰ عدد سنگ مرمریت به ابعاد ۲۰۰×۴۰ به ارزش 330/000 ریال به ازای هر متر مربع جمعا" به مبلغ 184/960/000 ریال معادل هیجده میلیون و چهارصد و نود و شش هزار تومان برآورد و ارزیابی گردیده است . بنابراین جلسه مزایده در مورخه 97/2/5 از ساعت 10/30 الی ۱۱ صبح واقع در چهارراه امام - مجتمع شورای حل اختلاف اردبیل - شعبه دوم اجرا، در حضور نماینده دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معينه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد، طالبین می توانند در موعد مقرره فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند. مزایده به بالاترین قیمت واگذار خواهد شد و از برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را في المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یک ماه مهلت خواهد داشت و در صورت عدم واریزی در مهلت مقرر، ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اردبیل - راد مرد

 

کلیدواژه ها: