مزایده فروش 8 ردیف سنگ به ارزش 18 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/21 9:18 (35 نمایش)

به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۱۸ اجرایی محکوم علیه کارخانه سنگ بری کاشی سنگ امید گناباد به پرداخت مبلغ 178/694/295 ریال در حق محمد جهانی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق دولت محکوم میباشد که محکوم له در قبال پرداخت محکوم به یاد شده اموال ذیل را جهت توقیف معرفی کرده ۱ - سنگ ۴۰ طولی گناباد ۵۱ متر مربع از قرار متر مربعی 270/000 ریال جمعا به ارزش 13/770/000 ریال ۲- سنگ ۴۰*۴۰ گناباد ۵۲ متر مربع از قرار متر مربعی 280/000 ریال جمعا به ارزش14/560/000 ریال ۳- سنگ ۴۰*۴۰ گرانیت نهبندان ۲۶ متر مربع از قرار متر مربعی 450/000 ریال جمعا به ارزش 16/200/000 ریال ۴- سنگ ۱*۴۰ بجستان ۲۳۲ متر مربع از قرار متر مربعی 250/000ریال جمعا به ارزش 58/000/000 ریال ۵- سنگ ۳۰*۳۰ بجستان ۶۷ مربع از قرار متر مربعی 170/000 ریال جمعا به ارزش 11/390/000 ریال ۶- سنگ ۴0*۳۰ بجستان قرمز رنگ ۴۲ متر مربع از قرار متر مربعی 200/000 ریال جمعا به ارزش 8/400/000 ریال ۷- سنگ طوس بجستان ۸۰ متر مربع از قرار متر مربعی 150/000 ریال جمعا به ارزش 12/000/000 ریال ۸- سنگ ۴۰*۴۰ بجستان ۱۸۸ متر مربع از قرار متر مربعی 250/000 ریال جمعا به ارزش 47/000/000ریال که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس جمعا به مبلغ181/220/000 ریال ازریابی شده است و مقرر شده در روز یک شنبه مورخه 1397/2/2 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد لذا طالبين به خرید میتوانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبين به خرید میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند .۱۴۶۰

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد

 

 

 

کلیدواژه ها: