مزایده فروش 8 ردیف سنگ به ارزش 18 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/21 9:18 (238 نمایش)

به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۱۸ اجرایی محکوم علیه کارخانه سنگ بری کاشی سنگ امید گناباد به پرداخت مبلغ 178/694/295 ریال در حق محمد جهانی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق دولت محکوم میباشد که محکوم له در قبال پرداخت محکوم به یاد شده اموال ذیل را جهت توقیف معرفی کرده ۱ - سنگ ۴۰ طولی گناباد ۵۱ متر مربع از قرار متر مربعی 270/000 ریال جمعا به ارزش 13/770/000 ریال ۲- سنگ ۴۰*۴۰ گناباد ۵۲ متر مربع از قرار متر مربعی 280/000 ریال جمعا به ارزش14/560/000 ریال ۳- سنگ ۴۰*۴۰ گرانیت نهبندان ۲۶ متر مربع از قرار متر مربعی 450/000 ریال جمعا به ارزش 16/200/000 ریال ۴- سنگ ۱*۴۰ بجستان ۲۳۲ متر مربع از قرار متر مربعی 250/000ریال جمعا به ارزش 58/000/000 ریال ۵- سنگ ۳۰*۳۰ بجستان ۶۷ مربع از قرار متر مربعی 170/000 ریال جمعا به ارزش 11/390/000 ریال ۶- سنگ ۴0*۳۰ بجستان قرمز رنگ ۴۲ متر مربع از قرار متر مربعی 200/000 ریال جمعا به ارزش 8/400/000 ریال ۷- سنگ طوس بجستان ۸۰ متر مربع از قرار متر مربعی 150/000 ریال جمعا به ارزش 12/000/000 ریال ۸- سنگ ۴۰*۴۰ بجستان ۱۸۸ متر مربع از قرار متر مربعی 250/000 ریال جمعا به ارزش 47/000/000ریال که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس جمعا به مبلغ181/220/000 ریال ازریابی شده است و مقرر شده در روز یک شنبه مورخه 1397/2/2 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد لذا طالبين به خرید میتوانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبين به خرید میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند .۱۴۶۰

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد

 

 

 

کلیدواژه ها: