مزایده فروش دو ردیف سنگ به ارزش یازده میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/21 9:12 (184 نمایش)

به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۱۷ اجرایی محکوم علیه کارخانه سنگ بری کاشی سنگ امید گناباد به پرداخت مبلغ 107/191/551 ریال در حق حمید رضا عباسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق دولت محکوم میباشد که محکوم له در قبال پرداخت محکوم به یاد شده اموال ذیل را جهت توقیف معرفی کرده ۱- سنگ ۴۰ طولی گرانیت مشهد ۱۹۱ متر مربع از قرار متر مربعی 150/000 ریال جمعا به ارزش 28/650/000 ریال ۲- سنگ 40در 30 بجستان ۴۹۵ متر مربع از قرار متر مربعی 170/000 ریال جمعا به ارزش 84/150/000 ریال که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 107/191/551 ریال ازریابی شده است و مقرر شده در روز یک شنبه مورخه 97/2/2 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد لذا طالبین به خرید میتوانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبين به خرید میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند .۱۴۵۹

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد

 

 

کلیدواژه ها: