مزایده فروش دو ردیف سنگ به ارزش یازده میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/1/21 9:12 (36 نمایش)

به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۱۷ اجرایی محکوم علیه کارخانه سنگ بری کاشی سنگ امید گناباد به پرداخت مبلغ 107/191/551 ریال در حق حمید رضا عباسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق دولت محکوم میباشد که محکوم له در قبال پرداخت محکوم به یاد شده اموال ذیل را جهت توقیف معرفی کرده ۱- سنگ ۴۰ طولی گرانیت مشهد ۱۹۱ متر مربع از قرار متر مربعی 150/000 ریال جمعا به ارزش 28/650/000 ریال ۲- سنگ 40در 30 بجستان ۴۹۵ متر مربع از قرار متر مربعی 170/000 ریال جمعا به ارزش 84/150/000 ریال که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 107/191/551 ریال ازریابی شده است و مقرر شده در روز یک شنبه مورخه 97/2/2 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد لذا طالبین به خرید میتوانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبين به خرید میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند .۱۴۵۹

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد

 

 

کلیدواژه ها: