مزایده فروش چهار ردیف سنگ جمعا 400 متر مربع

نوشته شده توسط : در : 1397/1/20 8:43 (217 نمایش)

در پرونده کلاسه 96/754 ش م اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کهریزک براساس مفاد اجرائیه به شماره 96/4/107 صادره از شعبه ۴ شورای حل اختلاف کهریزک آقای قاسم مختاری به پرداخت  203/050/000 بابت مطالبه وجه در حق اعظم عبدالحسینی و پرداخت 10/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است اموال بازداشتی عبارت است از چهار ردیف سنگ برش و ساب خورده تراورتن ۴۰ سانتیمتر ۱۳۹ متر مربع و عرض ۵۰ سانتیمتر ۵ و ۹۸ سانتیمتر مربع و آنشکوه ۲۰ و ۱۶۳ متر مربع دپو که جمعا ۴۰۰ متر مربع و درجه آن ۳ و ۴ می باشد که طبق کارشناسی به مبلغ111/200/000 ریال قیمت گذاری گردیده است جلسه مزایده مورخه 1397/1/29 از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کهریزک واقع در خیابان شهدا تشکیل می شود افرادی که تمایل به شرکت در مزایده را داشته باشد دعوت می شود جهت بازدید از اموال توقیفی در مدت پنج روز برای فروش معین شده است از محل نگهداری اموال (باقر شهر شهر سنگ خیابان دوم پ ۲۵سنگ بری قدس) بعمل آورند بدیهی است پس از شروع مزایده کسی خواهد شد که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید قابل ذکر است برنده مزایده طبق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی موضوع فصل سوم فروش اموال توقیف شده بایستی نسبت به واریز نمودن ۱۰ درصد از قیمت اعلام شده في المجلس بعنوان سپرده به اجرای احکام دادگاه عمومی تسلیم نماید برنده مزایده پس از پرداخت مذکور از تاریخ پرداخت یکماه مهلت دارد نسبت به تحويل الباقی مبلغ مزایده اقدام نماید چنانچه خریدار به هر علتی از خرید استنکاف نماید سپرده ایشان با کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط خواهد شد

                                                   مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کهریزک

 

 

 

کلیدواژه ها: