مزایده فروش سی میلیون تومان تجهیزات کارگاه

نوشته شده توسط : در : 1397/1/9 14:52 (221 نمایش)

به موجب پرونده اجرانی کلاسه شماره 966138/31 صادره از حوزه شماره ۱۷۸ شورای حل اختلاف مشهد محکوم عليه اقای/خانم سعید رحیمی جمعا به پرداخت مبلغ  34/455/853 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم ابوالفضل سپهری محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشرحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/1/27 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی - حدفاصل فرنی ۲۴-۲۲ از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد مطالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:

۱- تراش ۸۰ سانت چيني و ست الماسه ۳۰ عدد 34/000/000 ریال

۲- گیونین یک متری نصیری 10/000/000ریال

۳- پرس ضربه ای دوازده تن 31/000/000ریال

4- دربل فلاویز پیشرو M16 10/000/000 ریال

۵- میز دست ساز ست دو عدد 4/000/000 ریال

6- پرس دست ساز هیدرولیک 6/000/000 ریال

۷- فرز ان سی رومیزی 110/000/000 ریال

8- میز دست ساز مونتاژ قطعات 1/500/000 ریال

9- دستگاه جوش الكتر وابتکار 9/000/000 ریال

۱۰- هوابرش 6/000/000 ریال

۱۱- بخاری صنعتی لادیز 11/000/000 ریال

۱۲- میز صلیبی سنگ و سمبه زنی 4/000/000 ریال

۱۳- لوله بر و جعبه بکس 3/000/000ریال

۱۴- دریل دستی 1/000/000 ریال

۱۵- میز فرز کوچک و بزرگ 2/000/000 ریال

۱۶- پوسته برنجی آب و روغن روی پالت ملی ۱۳ عدد و داخل کارتن ۱۳۰۰ عدد و فشنگی آماده داخل کارتن ۱۵۰ عدد 56/500/000 ریال

اقلام مذکور در مجموع توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 299/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

أ- ۹۶۲۱۸۴۶ م.الف ۶۴۸۰۸

دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف مشهد مقدس- قاآنی

 

 

 

کلیدواژه ها: