مزایده فروش 88 میلیون تومان انواع سنگ

نوشته شده توسط : در : 1397/1/3 10:6 (247 نمایش)

به اطلاع عموم می رساند به موجب اجرائیه شماره ۹۶۰۳۱۹ صادره از شعبه ۱۳ عمومی حقوقی اراک له ساجده حسنی فرزند موسی علیه حسن جعفری معین فرزند محمد مبنی بر مطالبه مهریه حسب تقاضا محکوم لها اموال منقول متعلق به محكوم عليه توقیف و توسط کارشناس (رسمی) بشرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است اموال در روز دوشنبه مورخه 1397/1/20 از ساعت ۱۰ صبح در خیابان طالقانی فروشگاه سنگ مرکزی از طریق مزایده به فروش برسد و به کسانی که بالاترین قیمت را خریدار باشند فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. ضمنا کسانیکه تمایل به خرید باشند می توانند ۵ روز قبل از مزایده جهت رویت ملک به این اجرا مراجعه نمایند. مورد مزایده: ردیف

1- نوع سنگ تراورتن عباس آباد محلات درجه ۴ متراژ (متر مربع) ۴۰۰ قيمت هر متر مربع ۳۳۰۰۰۰ قیمت کل بریال ۱۳۲۰۰۰۰۰۰

۲- سنگ همت آباد متراژ (متر مربع) ۳۵۰ قیمت هر متر مربع ۲۵۰۰۰۰ قیمت کل بریال 87500000

۳- سنگ مرمریت آباده پرطاوسی متراژ (متر مربع) ۳۰۰ قیمت هر متر مربع ۴۲۰۰۰۰ قيمت كل بريال ۱۲۶۰۰۰۰۰۰

۴- سنگ حاجی آباد درجه ۴ متراژ (متر مربع) ۲۰۰ قیمت هر متر مربع ۲۵۰۰۰۰ قیمت کل به ریال ۵۰۰۰۰۰۰۰

5- سنگ تنه درختی متراژ (متر مربع) ۸۰ قیمت هر متر مربع ۵۵۰۰۰۰ قيمت كل به ريال ۴۴۰۰۰۰۰۰

۶- سنگ گرانیت نهنبدان متراژ(متر مربع) ۴۰۰ قیمت هر متر مربع ۴۲۰۰۰۰ قیمت کل بریال ۱۶۸۰۰۰۰۰۰

۷- سنگ گیوتینی متراژ (متر مربع) ۸۰ قیمت هر متر مربع ۲۵۰۰۰۰ قیمت کل بریال ۲۰۰۰۰۰۰۰

۸- سنگ مرمریت فروشی ۴۵۰ متراژ (متر مربع) ۵۵۰۰۰۰ قيمت كل بريال ۲۴۷۵۰۰۰۰۰

۹- جمع کل ۸۷۵۰۰۰۰۰۰ جمع كل اقلام مورد مزایده فوق به ارزش هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال می باشد.

مدیر اجرای احکام شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی

(خانواده) اراک _ابوالقاسم فراهانی ۲۳۱۱_ ن

 

 

کلیدواژه ها: