مزایده فروش یک دستگاه تیشه کن سنگ

نوشته شده توسط : در : 1397/1/3 10:2 (251 نمایش)

(به موجب پرونده ۹۵۰۸۶۳) اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز در نظر دارد یک دستگاه تیشه کن سنگ به قیمت 20/000/000 ریال و یک دستگاه و پنج جرثقیل به قیمت 58/000/000 ريال (قیمت کارشناسی) به فروش برساند.

مزایده رأس ساعت 10:30 مورخه 1397/1/20در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز برگزار و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایند به فروش می رسد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز مراجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید از اموال مورد مزایده انجام گیرد.

شرایط مزایده:

١- مزایده با قیمت پایه فوق الذکر شروع می گردد.

٢- ده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه باقی مانده ثمن معامله (مزایده) را پرداخت نماید در غیر این صورت ده درصد مبلغ اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد شد. ۳- مورد مزایده به کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهد شد. «۵۹۴۶»

۲۹۳۲۸/ م الف- داود پاک نیت

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نی ریز

 

 

کلیدواژه ها: