مزایده فروش 90 متر سنگ مرمریت و 90 متر سنگ عباس آباد

نوشته شده توسط : در : 1397/1/1 11:28 (225 نمایش)

بموجب دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۴۰۴۵۰۰۴۴۹ و اجرائیه ۹۶۰۰۳۷ب ج صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل محكوم عليه ابراهیم خوش فکر مقدم فرزند محکوم به تکمیل مشاعات و پرداخت 105000000ریال بابت تاخیر در تکمیل نواقصات در مشاعات و پرداخت مبلغ ۵۱۴۶۲۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای نوید رشید اردبیلی و مبلغ ۱۵۷۵۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم شده است با توجه به اینکه محكوم عليه سنگ مرمریت به تعداد 90 عدد 9۰ متر مربع و سنگ عباس آباد به تعداد ۹۰ عدد ۹۰ متر مربع واقع در اردبیل میدان وحدت مال در قبال محکومیت معرفی با توجه به تقاضای محکوم له مبنی بر فروش آن و ارجاع به کارشناس رسمی بصورت ذیل توصیف و تعرفه شده است اقلام سنگ مورد ارزیابی ۹۰ متر مربع سنگ مرمریت ارزش هر متر مربع ۴۷۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۲۳۰۰۰۰۰ ریال و تعداد 9۰ متر مربع سنگ عباس اباد ارزش هر متر مربع ۸۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ارزش کل سنگهای موصوف به متراژ کل ۱۸۰ متر مربع جمعا به مبلغ 114300000 ریال معادل بازده میلیون و چهارصد و سی هزار تومان برآورد و تعیین گردیده است بنابراین جلسه مزایده به روز یک شنبه مورخه97/1/19 از ساعت ۱۰ الی 10/30 صبح در اتاق اجرای احکام مدنی شعبه دو قدیم واقع در شهرک اداری ساختمان دادگاههای حقوقی اردبیل طبقه اول در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معينه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله في المجلس ده درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یک ماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه مخارج مزایده به عهده محکوم علیه می باشد

مدیر دفتر شعبه دو اجرای احکام مدنی اردبیل

 

 

کلیدواژه ها: