مزایده فروش 167 متر مربع سنگ کریستال 40 در 40

نوشته شده توسط : در : 1396/12/29 8:5 (266 نمایش)

موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۶۴۸ شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان شماره ثبت ۳۹۹ مدیر عاملی آقای محمد ستایی مقدم به نشانی سنندج جاده ساحلی شهرک صدا و سیما آپارتمانهای ۳۲۰ واحدی تحت مدیریت ستایی مقدم محکوم است پرداخت مبلغ ۵۰۶۶۲۶۴۲ ریال در حق آقای احمد مفاخری و همچنین پرداخت مبلغ ۲۵۳۳۱۳۲ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، نظر عدم پرداخت وجوه مذکور توسط محكوم عليه اموال توقیفی کارشناسی گردیده، طبق نظر کارشناس با توجه به کیفیت سنگ های فوق که از جنس کریستال بوده و در ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتی متر و ضخامت 1/5 سانتی متر برش خورده اند، ارزش یک متر مربع آن مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال است. لازم توضیح است که با توجه به ابعاد برش سنگ ها هر متر مربع آن شامل 6/25 قطعه شده و با در نظر گرفتن طلب خواهان مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ (پنجاه میلیون) ریال که برابر ۱۶۷ متر مربع سنگ فوق خواهد بود، جهت وصول مطال ایشان از خوانده می توان ۱۰۲۴ قطعه از سنگ های موضوع کارشناسی را لحاظ نمود برآورد و اعلام می گردد در روز سه شن مورخ 97/1/14 از ساعت ۹ الی ۱۰ و در محل اجرای احکام شوراهای حل اختلاف واقع در میدان آزادی سنندج با حضور نماینده محترم دادسرا عمومی و انقلاب سنندج و دادورز محترم اجرای احکام شوراها مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهادات خود را کتبا در روز مزایده تسلیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را اعلام و پرداخت نماید و بلافاصله مبلغ ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی حساب سپرده دادگستری واریز نمایند و حداکثر ظرف مدت یک ماه آتی ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیشنهادی را به حساب دادگستری فراهم نماید. بدیهی است وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه ای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، مشخصات مال یا اموال به نشانی سنندج جاده ساحلی شهرک صدا و سیما آپارتمانهای ۳۲۰ واحدی مشخصات مال مورد مزایده شرح ذیل است: طبق نظریه کارشناسی ارزش ۲۸۸ متر مربع سنگ ها ۸۶۴۰۰۰۰۰ ریال ، ضمنا یک نسخه از آگهی مزایده در محل ملک الصاق گردد. م الف ۴۳۰۹

هادی الله مرادی اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف سنندج

 

 

کلیدواژه ها: