مزایده فروش 148 متر مرمریت کرم استخوانی و 13 متر مربع سنگ پله

نوشته شده توسط : در : 1396/12/25 10:53 (269 نمایش)

بموجب پرونده کلاسه ۹۶۰۲۷۰ الف ج ح ش موضوع دعوی خانم معصومه امینی فرزند علی با وکالت آقای محمدتقی ابراهیمی بطرفیت لیلا برزگر فرزند علی محکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان بابت اقساط اعسار از تاریخ96/5/29 لغایت 96/12/19 در حق محکوم له معصومه امینی و مبلغ نهصد هزار ریال از بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و مبلغ سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال از بابت هزینه نیم عشر اجرایی گردیده است با عنایت به اینکه نامبرده میزان ۱۴۸ مترمربع سنگ مرمریت کرم استخوانی و ۱۳ مترمربع سنگ پله از همان نوع را در جهت فروش معرفی نموده است علیهذا باتوجه به ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان سنگ های تعرفه شده ۱۴۸ مترمربع به مبلغ 99/160/000ریال و سنگ پله ۱۳۰ متر مربع به مبلغ 111/800/000 جمعا به مبلغ 210/960/000 ریال قیمت گذاری شده است لذا در اجرای مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۷ و ۱۱۸و ۱۱۹ و ۱۲۲ قانون اجرای احکام حقوقی مال مذکور در تاریخ دوشنبه 97/1/20 از ساعت ۹ تا ۱۰ در محل دادگستری شهرستان ارسنجان پس از چاپ این اگهی در یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (افسانه) از طریق مزایده بفروش می رسد متقاضیان می توانند ظرف مهلت ۵ روز قبل از وقت مزایده مال مذکور را در آدرس فوق ملاحظه نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال مذکور متعلق به شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند . بهای پیشنهادی باید ظرف مهلت ده روز پرداخت گردد که در این صورت طبق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده می بایست ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید در صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بها پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا محکوم له نیز می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.

۴۲۰۵/م.الف-مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان ارسنجان-روستا

 

کلیدواژه ها: