مزایده فروش دستگاه طولی بر و ساب سنگ

نوشته شده توسط : در : 1396/12/24 9:36 (277 نمایش)

اجرای احکام حقوقی شعبه ۶ اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۱۷۰ و 9۶۰۱۶۹ج /۶ له آقای محمد فنایی و علیه آقایان مجید و جواد عمو تقی مبنی بر مطالبه مبلغ379/800/127  ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در تاریخ1397/1/19 ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۵ جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد خیابان شماره بیست بعد از چهار راه اول سنگبری سجاد نزد حافظ اموال آقای جواد عمو تقی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن ۱۰٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: آدرس: اصفهان منطقه صنعتی محمودآباد خیابان شماره بیست بعد از چهارراه اول سنگبری سجاد مراجعه نمودیم و از اموال تحت توقیف بازدید به عمل آورده و گزارش به شرح زیر ایفاد می گردد. ۱- یک دستگاه طولی بر با عرض نوار یک متر ساخت ایران کار کرده دارای الکتروموتور ساخت کشور چین با قدرت ۳۰ کیلووات به انضمام تمامی متعلقات و در حال کار با در نظر گرفتن کارکرد دستگاه و جمیع جهات موثر در قیمت گذاری دستگاه به قیمت 60/000/000 ریال (شصت میلیون ریال) برآورد قیمت و اعلام نظر می گردد. ۲- یک دستگاه ساب سنگ در حال کار دوازده كله كار كرده ساخت ایران دارای دوازده عدد ساب و دوازده عدد الكتروموتور ساخت کشور چین به قدرت 5/7 کیلووات دارای الکتروموتور و گریبکس حرکتی به انضمام تمامی متعلقات و تجهیزات مربوطه منجمله تابلو برق که با در نظر گرفتن کارکرد دستگاه و جمیع جهات موثر در قیمت گذاری دستگاه به قیمت 350/000/000 ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) برآورد قیمت و اعلام نظر می گردد. با در نظر گرفتن كل دو آیتم فوق میزان کل برآورد اموال به مبلغ 140/000/000 ریال (چهارصد و ده میلیون ریال) برآورد و اعلام نظر می گردد. م الف: 39135 منصوری مدیر و دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان/597/12

 

 

کلیدواژه ها: