مزایده فروش 900 متر سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : در : 1396/12/16 10:14 (52 نمایش)

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی قم

به شماره 96/5ج/526 ثبت گردیده که اقای حسنعلی ربیعی مزرعه شاهي عليه آقای محمد فروردین محکوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ  321/135/394 ریال حق محکوم له و مبلغ 16/056/769 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت پرداخت نماید. ، محكوم عليه در قبال بدهی خود مقدار ۹۰۰ متر مربع سنگ معرفی کرده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.

احتراما پیرو نامه شماره 96/5ج/526 مورخ 96/10/24 در خصوص پرونده اجرایی علیه محمد فروردین و ارزیابی اموال « سنگ های تراورتن » به اینجانب ارجاع شده بود از محل مورد نظر به ادرس قم - بلوار الغدير خیابان ۲۱- کارخانه سنگ سحر در معیت آقای سید احمد حسینی مسئول کار خانه «امین» و جناب هادی ده نمکی «ستوان دوم» مامور کلانتری پردیسان از سنگ های تراورتن بازدید به عمل آمد که نتیجه را به شرح ذیل اعلام می گردد.

مشاهدات:

مورد ارزیابی متراژ ۹۰۰ متر مربع سنگ تراورتن به عرض به عرض ۴۰ سانتی متر به رنگ بژ و برای معدن همدان می باشد که در گوشه سمت چپ و انتهای حیاط قرار دارد.

ارزیابی انجام شده:

به نظر اینجانب ارزش هر متر مربع از سنگ تراورتن مورد نظر مبلغ 400/000 ریال برای ۹۰۰ متر مربع سنگ تراورتن معدن همدان و بژ رنگ مبلغ 360/000/000 ریال سیصد و شصت میلیون ریال ارزیابی و اعلام می گردد.

و مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ 1396/12/27 ساعت 9/30 الی10/00صبح به آدرس قم، خ ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد . لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید ودر صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس نقدا وما بقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم -رضا زارعی

 

 

 

کلیدواژه ها: