مزایده فروش 2500 متر سنگ مرمریت زمینه کرم

نوشته شده توسط : در : 1396/12/15 13:59 (307 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره از شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 950412/14/110 آقای محمد على فولادی محکوم است به پرداخت مبلغ  842/818/548 ریال در حق آقای مجتبی مبشر و نیز مبلغ 41/974/532 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محكوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 96/12/26 از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ صبح در محل مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس - مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیعت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده وصول خواهد شد. هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال بالمناصقه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد، شرح اموال مورد مزایده

۱- ۲۵۰۰ متر مربع سنگ ساختمان لار جنس مرمریت با رنگ زمینه کرم و لکه های قبلی و رگه دار و به صورت حکمی به ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر و ضخامت میانگین ۱۵ میلیمتر که مطابق با نظريه هیئت کارشناسی به قیمت هر مترمربع 160/000ریال که جمعا به مبلغ 200/000/000ریال به فروش میرسد.

2- ۱۵۰۰ متر مربع سنگ ساختمانی سنگ اعلمی با زمینه کرم به عرض ۴۰ سانتی متر به صورت طولی با ضخامت میانگین ۱۶ میلیمتر که مطابق با نظریه کارشناسی به قیمت هر مترمربع 290/000 ریال و جمعا به مبلغ 435/000/000 ریال به فروش می رسد. ضمنا اموال متعلق به شخص ثالث آقای مجتبی اعظمی می باشد. 

مدير واحد مزایده اجرای احکام مدنی - سید محمدرضا تشنکر

9621988/م

 

 

کلیدواژه ها: