مزایده فروش 400 متر سنگ تکاب درجه دو

نوشته شده توسط : در : 1396/12/14 10:0 (250 نمایش)

در اجرای پرونده اجرایی کلاسه 95/215 مفتوح در شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش صالح آباد محكوم عليه على نبی ئی فرزند شیر علی همراه محکوم است به پرداخت مبلغ200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل به عنوان محکوم به در حق محکوم له احمد شریفی بابت اصل خواسته لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده این اجرای احکام به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموال به شرح ذیل نموده است که در روز سه شنبه مورخه 96/12/22 ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه محکوم به می نماید. معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند در مدت ۵ روز قبل از مزایده مال مشروح ذیل را ملاحظه نمایند. مزایده در دایره اجرای احکام دادگاه صالح آباد برگزار می گردد.

شرح مال: سنگ تراورتن درجه دو تا سه متر مربع و سنگ تکاب درجه دو تا سه ۴۰۰ متر مربع و سنگ بوکان ۲۰۰ متر مربع و سنگ همدان ۲۰۰ متر مربع به قیمت پایه مبلغ 680/000/000 ریال تعیین شده است. بدیهی است برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که می بایست ده درصد را في المجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. (م الف ۳۲۶۲)

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آباد - شهبازی

 

 

کلیدواژه ها: