مزایده فروش 55 میلیون تومان سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : در : 1396/12/13 12:43 (240 نمایش)

در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۲۰ اجرای احکام مدنی شعبه دوم شهرستان میاندرود مطابق دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۸۱۹۸۴۲۰۰۷۱۹ مورخ 91/11/12 صادره از شعبه دوم دادگاه محكوم عليه نصرت اله نادری و غیره محکوم به پرداخت مبلغ   600/222/632 ریال در حق محکوم له بانک ملت با وکالت احمد قائمی محکوم گردیده است. محكوم عليه اقدام به معرفی مقداری سنگ ساختمان جهت استیفای محکوم به از محل آن نموده است ارزش این مقدار سنگ ساختمانی برابر 552/000/000 ریال برآورد گردیده است و از طریق مزایده در مورخ 96/12/22  روز سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح به فروش می رسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاعات بیشتر به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده في المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت خواهد شد. برنده باید بقیه مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود. م الف 291/96

مدیر اجرای احکام مدنی شعبه دوم شهرستان میاندرود- محسن نامدار

 

 

کلیدواژه ها: